Bezpečná práca s epoxidovými živicami

Zásady bezpečnej práce s epoxidovými živicami.

Epoxidové živice sa pred použitím kombinujú s ďalšími zložkami, predovšetkým s tvrdidlami. Po ich zmiešaní prebehne chemická reakcia, ktorej výsledkom je chemicky neaktívny - bezpečný materiál s unikátnymi vlastnosťami.

Jednotlivé zložky epoxidových systémov však môžu pred vytvrdnutím vykazovať nebezpečné vlastnosti. Preto je potrebné pri práci s jednotlivými nevytvrdnutými zložkami epoxidových systémov dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. Hlavnými rizikami sú zasiahnutie očí, alebo priamy kontakt s pokožkou. Po vytvrdnutí sa epoxidové živice stanú inertným materiálom a priamy kontakt s nimi nepredstavuje zdravotné riziko.

Zásady bezpečného používania nevytvrdnutých zložiek epoxidových systémov spočívajú v používaní nasledovných ochranných prostriedkov:

  • Ochranné nitrilové rukavice
  • Ochrana očí/tváre
  • Ochranná zástera (napr. pri miešaní)
  • Ochrana dýchacích ciest (napr. pri striekaní v uzavretých priestoroch)
  • Ochranná kombinéza a ochrana kolien (napr. pri pokládke epoxidových podláh)

Taktiež by ste sa mali vyhnúť nasledovným situáciám:

  • Styk s pokožkou pri striekaní, alebo rozliatí
  • Špinavé/Nasiaknuté oblečenie, obuv, rukavice
  • Znečistené rukoväte nástrojov
  • Neplánovaná chemická reakcia vyplývajúca z nesprávneho dávkovania zložiek, alebo použitia nesprávnych zložiek
  • Vdychovanie výparov

Nevytvrdnuté zložky nevyhadzujte do zmesového odpadu. Je potrebné odovzdať ich do zberného dvoru, ktorý môže prijímať epoxidové živice.

Viac informácií o bezpečnom nakladaní s epoxidovými živicami sa môžete dozvedieť v priloženej brožúre.

Váš košík

Váš košík je prázdny.