Váš košík

Váš košík je prázdny.

Adhezor STANDARD

Epoxidový bezrozpúšťadlový systém na výrobu adhéznych mostíkov s vynikajúcou pevnosťou a oderuvzdornosťou.

12,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Adhézny (prechodový) mostík s vysokými mechanickými a chemickými odolnosťami po vytvrdnutí. Jedná sa o trojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový systém, pričom zložka A je epoxidová živica a zložka B je vhodné tužidlo. Systém dopĺňajú sušené kremičité piesky vhodných frakcií.

Princíp prechodového mostíka spočíva v zvýšení adhézie podkladného materiálu (cementové potery, betóny, OSB dosky...), čo sa dosahuje presypaním čerstvého aktivovaného epoxidu sušeným kremičitým pieskom rôznej zrnitosti podľa potreby. K dispozícii v modifikáciách „STANDARD“ a „COLD/RAPID“, podľa potrieb spracovania. Zdrsnenie podkladu využívame pri následnom lepení napr. parkiet, keramických dlaždíc, taktiež na vytvorenie základnej protišmykovej vrstvy napr. schodov, vjazdov do garáží, atď. s možnosťou vytvorenia vrchnej vrstvy iným epoxidovým, alebo polyuretanovým náterom.Adhezor je možné použiť v tzv. pečatiaco – hydroizolačnom systéme, kde sa na zhotovený prechodový mostík natavuje asfaltová lepenka.

SystémSTANDARD: Použitie pri štandardnej teplote okolia aj podkladu 15 – 30 °C. Dlhá otvorená doba spracovania.Tužiaci hmotnostný pomer je (100:23), (zložka A : zložka B).Následné vrstvy možno nanášať za 24 hodín.

SystémCOLD/RAPID: S výhodou možno použiť pri teplotách okolia 8 – 15 °C. Taktiež pri zvýšenej vlhkosti podkladu. Tužiaci hmotnostný pomer je (100: 40) , (zložka A : zložka B).Vytuhnuté do 6 hodín v závislosti na teplote podkladu.

Upozornenie!Systém COLD je možné obmedzene použiťaj pri teplotách nad 15°C, ako rýchle tvrdnúci systém RAPID. Tento má veľmi rýchly nábeh na tuhnutie z čoho vyplýva krátka doba spracovania. Treba si zarobiť iba toľko materiálu, koľko zvládnete spracovať behom pár minút. Systém vytvrdzuje v priebehu 2 – 4 hodín v závislosti od teploty.

Výhody:

-       Vysoká tvrdosť a oderuvzdornosť zabezpečujú niekoľkonásobne dlhšiu životnosť v porovnaní s prechodovými mostíkmi na báze akrylátu.

-       Zhotovenie adhézneho mostíka systémom RAPID v priebehu jedného dňa.

-       Minimálny zápach pri spracovaní (systém STANDARD).

-       Jednoduchá spracovateľnosť dostupná bežnému domácemu majstrovi.

Pracovný postup:

Príprava podkladu: Vhodný podklad musí byť správne vyzretý s maximálnou zostatkovou vlhkosťou 10%. Hladené alebo leštené betóny, zbytky olejov, nafty prípadne asfaltu je nutné prebrúsiť (príp. ofrézovať, otryskať) a povysávať.Taktiež treba odstrániť zbytky starých nesúdržných náterov, pri súdržných treba previesť skúšku priľnavosti. V prípade veľmi nasiakavých, alebo rozdrobených podkladov aplikujemepenetračný náter ProResinHĺbková epoxidová penetrácia na spevnenie podkladu.

Pokládka Adhézneho mostíka:Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere podľa typu systému. Miešať môžeme paličkovým miešadlom, pri väčších objemoch použijeme nízkootáčkové elektrické miešadlá. Doba miešania min. 3 minúty, pozor na poriadne premiešanie komponentov hlavne v rohoch nádoby. Aktivovanú zmes nenechávame nikdy dlho odstáť (hrozí nebezpečenstvo vyvretia). Zmes nanášame valčekom pri spotrebe min. 0,3kg/m2. Prevedený náter ihneď rovnomerne presypeme sušeným kremičitým pieskom štandardne frakciou 0,3/0,8 mmprípadne0,6/1,2 mm pri spotrebe 2 kg/m2. Po vytvrdnutí živice neprichytený piesok povysávame a aplikujeme druhý náter aktivovaným systémom Adhezor min. 0,3 kg/m2. Po vytvrdnutí náteru môžeme pokračovať požadovanými vrchnými vrstvami.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A:

Obsahuje: 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane (priemerná molekulová hmotnosť<=700) , Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]derivaty , Benzylalkohol

 

Výstražné slovo: VAROVANIE

Výstražný piktogram: 

 

H vety: 

H315 Dráždi pokožku.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje váž nepodráždenie očí.

H410 Vysoko toxický pre vodné organizmy, dlhodobými účinkami.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

P vety:

P262 Zabráňte styku s očami, kožou alebo odevom

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový kryt.

P302 + P352 PRI STYKU S POKOŽKOU: Opláchnite veľkým množstvom vody a mydla.

P305 + P351 + P338 PRI ZÁSAHU OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú zasiahnuté a dajú sa ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

 

Zložka B:

Obsahuje: Izoforondiamin (3-(aminometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexanamin), Benzylalkohol

 

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO 

Výstražný piktogram: 

 

H vety: 

H302+H312 Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri kontakte s pokožkou.

H302+H332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri vdýchnutí.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

P vety:

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.