Art Resin UV

Číra epoxidová zalievacia živica s vysokou UV stabilitou vhodná aj na odlievanie väčších hrúbok.

K dispozícii v roznych baleniach: 0,7 kg; 1,4 kg; 7 kg; 14 kg.

Kalkulačka spotreby zalievacích živíc

19,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Popis a použitie:

Krištáľovo číry UV stabilný zalievací systém vhodný na odlievanie až do hrúbky 10 cm v jednom kroku. Systém vyniká dlhou dobou spracovania, je prakticky bez zápachu. Možnosť zafarbiť vhodnými farebnými, metalickými či perleťovými pigmentami. Ideálny na zalievanie drevených stolíkov, umeleckých predmetov, orgonitov atď. Taktiež na vytváranie art obrazov, zalievanie elektrotechnických súčiastok, či svetelných zdrojov. Systém pozostáva zo zložky A –  epoxidovej živice a zložky B – vhodného tužidla. K dispozícii v modifikáciách Art Resin UV, Art ResinUV RAPID, podľa potrieb spracovania.

Systém Art Resin UV: Optimálna teplota spracovania je 18 – 25 °C, pre materiál aj okolie. Odlievanie až do hrúbky 10 cm. Tužiaci hmotnostný pomer je (100: 40) , (zložka A : zložka B).Tvrdosť po vytuhnutí 55 Shore D,spracovateľnosť min. 8 hodín. Tvrdnutie je závislé od teploty a  hrúbky materiálu. Štandardne 3 – 4 dni.

Výhody:

- Odlievanie veľkých hrúbok

- Dlhá doba spracovania 

- Možnosť pigmentácie, použitie perletí či metalíz

- Vynikajúca UV stabilita, transparentnosť odliatku

- Možnosť leštenia do vysokého lesku

- Možnosť povrchovej úpravy vhodnými lakmi, olejmi či voskami

Pracovný postup:

Materiálová príprava a miešanie systému:

Je priamo závisláod druhu zalievaného materiálu. Drevené materiály (takmer bez výnimky) a porézne materiály ako pieskovec atď. obsahujú v póroch vzduch, ktorý sa po ich zaliatí uvoľňuje vo forme neželaných bubliniek. Preto ich treba uzavrieť ProResin Epoxidovou penetráciou. V prípade bieleho dreva systémom Art Resin UV RAPID. Samotným zalievaním pokračovať až po úplnom vytvrdnutí penetrácie! Zalievame vo vhodnej forme. Na väčšinu foriem s výnimkou silikónu a polypropylénu treba použiť vhodný separátor. Pred miešaním vytemperujeme obe zložky aj samotnú formu a zalievaný materiál na rovnakú teplotu. V prípade nedodržania môžu vznikať po odliatí vzduchové bublinky. Samotné miešanie spočíva v zamiešaní zložky A so zložkou B vo vhodnej nádobe. Poriadne premiešame hlavne v rohoch nádoby, materiál musí byť úplne jednoliaty. Snažíme sa miešať tak , aby sme do systému zbytočne nevmiešali vzduch. Potom systém necháme z dôvodu odvzdušnenia odstáť cca 1 hodinu (Art Resin UV), 20minút (Art Resin UV RAPID). Pokiaľ máme k dispozícii vákuovacie zariadenie môžeme ho použiť namiesto odstátia.

Odlievanie:

Po splnení predchádzajúcich podmienok môžeme odlievať. Postupujeme v závislosti od hrúbky zalievania. Do hrúbky 3 cm lejeme na jeden krok a nasleduje vyfúkanie vznikajúcich bublín teplovzdušnou pištoľou. Pokračujeme po 3 cm s medzi fúkaním až do požadovanej hrúbky(predídeme vzniku bublín). Maximálne je to 10 cm.

Upozornenie! Materiál v tejto hrúbke je možné odliať, ale nesmie to byť združený objem (veľká masa materiálu). Ideálne je odlievať rozptýlene napr. po dĺžke hrany zalievanej dosky. V prípade zahrievania odporúčame použiť dostupné chladenie (ventilátory, hliníkové chladiace profily). Nad 10 cm určite neodlievajte v jednom kroku, materiál v lepšom prípade zožltne v horšom úplne vyvrie!

Minimálna odporúčaná hrúbka odliatku je 4 mm.

Výpočet spotreby: dĺžka (v metroch) x šírka (v metroch) x hĺbka (v milimetroch) x 1,1. Výsledný objem sa rovná hmotnosti zmiešanej zmesi (zložka A + zložka B), ktorá bude potrebná na odliatok.

Treba počítať sa zmraštivosťou pri tuhnutí a z tohto dôvodu odliať materiálu o niečo viac ( v závislosti na výslednej hrúbke).Tuhnutie je po vyliatí priamo závislé od okolitej teploty a hrúbky odliatku. Čím vyššia teplota a hrúbka tým skôr dôjde k želatinácii. Po 3 – 4 dňoch je odliatok možné odformovať. Dotvrdnutie je spravidla do 7 dní po odliatí, je ho možné urýchliť temperovaním odliatku pri teplote do 40 °C.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Po vytvrdnutí je možné odliatok opracovávať brúsením, vŕtaním či leštením.

Balenia:

0,7 kg (0,5 kg zložka A + 0,2 kg zložka B)

1,4 kg (1 kg zložka A + 0,4 kg zložka B)

7 kg (5 kg zložka A + 2 kg zložka B)

14 kg (10 kg zložka A + 4 kg zložka B)

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slovo:

Varovanie!

Výstražný piktogram:


H vety:

H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

produkt oligomernej reakcie 4,4´-isopropylidenedicyclohexanol s 1-chlor-2,3-epoxypropanom.

P vety:

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

 :

----------------------------

2. Produkt::

ZLOŽKA B

H-vety:

H302 Škodlivý po požití., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje_:

propylidynetrimethanol, propoxylovaný reakčný produkt s amoniakom.

P-vety:

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P301+P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. , P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. , P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

Váš košík

Váš košík je prázdny.