Art Resin UV RAPID

Krištáľovo číra epoxidová zalievacia živica s vysokou UV stabilitou s rýchlym tužidlom.

Kalkulačka spotreby zalievacích živíc

18,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Systém Art Resin UV RAPID: Optimálna teplota spracovania je 18 – 25 °C, pre materiál aj okolie. Odlievanie do 2 cm. Tužiaci hmotnostný pomer je (100:20) , (zložka A : zložka B). Tvrdosť po vytuhnutí 80 Shore D. Tvrdnutie je urýchlené, závislé od teploty a hrúbky materiálu, štandardne 1 - 2 dni. Vzhľadom k rýchlejšej reakcii treba zarábať množstvá, ktoré dokážeme spracovať do 20 minút.

Balenia:

0,6 kg (0,5 kg zložka B + 0,1 kg zložka B)

1,2 kg (1 kg zložka A + 0,2 kg zložka B)

6 kg (5 kg zložka A + 1 kg zložka B)

12 kg ( 10 kg zložka A + 2 kg zložka B)

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Výstražný piktogram:  

Obsahuje: 4,4´- Isopropylidenedicyklohexanol, oligomérne reakčné produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropánom, 1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butan

H vety: H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety: P101 Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosah detí., P261 Zamedzte vdýchnutiu dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P264 Po manipulácií dôkladne umyte roky a iné zasiahnuté miesta., P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P310 Okamžite volajte Toxikologické informačné stredisko/lekára., P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P501 Odstráňte obsah, obal odovzdaním na zberné miesto alebo firme autorizovanej pre narábanie s odpadmi.

Zložka B

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Výstražný piktogram:    

Obsahuje: 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-anim., 2,2,4 (alebo 2,4,4)-trimethylhexan-1,6-diamin

H vety: H302 Zdraviu škodlivý pri požití., H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami 

P vety: P101 Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosah detí., P260 Nevdychujte dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P270 Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite a nefajčite., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P301+P330+P331 PRI POŽITÍ Vypláchnite ústa NEVYVOLÁVAJTE zvracanie., P301+P312 PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte Toxikologické informačné stredisko/lekára., P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P405 Skladujte uzamknuté., P501 Odstráňte obsah, obal odovzdaním na zberné miesto alebo firme autorizovanej pre narábanie s odpadmi.

EUH071 Spôsobuje poleptanie dýchacích ciest

Ďalšie nebezpečie: Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB. Tento produkt neobsahuje SVHC látku. Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácií 0,1%hmotnostných alebo vyšších.

Váš košík

Váš košík je prázdny.