Chemická kotva CHS-Epoxy 455 STANDARD

Vysokoúčinný epoxidový bezrozpúšťadlový systém chemického kotvenia s vynikajúcimi mechanickými pevnosťami.

Viac informácií o produkte v popise nižšie.

14,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Vysokoúčinný systém chemického kotvenia s možnosťou použitia pri rôznych teplotných a vlhkostných podmienkach. Nastavenie dĺžky vytvrdnutia podľa potrieb spracovania.Jedná sa o trojzložkový epoxidový bezrozpúšťadlový systém, pričom zložka A je epoxidová živica a zložka B je vhodné tužidlo. Systém dopĺňajú sušené kremičité piesky vhodných frakcií.

Použitie na plnenie veľkých kotviacich otvorov (napr. podlievanie mostových ložísk), ako aj na kotvenie závitových tyčí a iných kovových predmetov. Taktiež na spevňovanie skalných brál.

Výhody:

- Tento epoxidový systém sa plní sušeným kremičitým pieskom, čiže hustotu systému si každý volí sám podľa potreby tekutosti. Čiže napr. z 1kg systému využijete po naplnení pieskom ďaleko viac objemu ako z hotových kartušových balení.

- Možnosť nastavenia času tuhnutia s výhodou využijete napr. pri plnení veľkých otvorov, kedy sa nemusíte obávať, že vám materiál „stuhne pod rukami“.

- Použitie pri rôznych klimatických podmienkach.

Pracovný postup:

Príprava podkladu: Vyčistenie kotevného otvoru od nečistôt. Nesmie obsahovať zeminu, rôzne usadeniny, nesúdržné materiály, zbytky prachu, cementových a olejových hmôt. Možno čistiť mechanicky, tlakovou vodou za predpokladu poriadneho vysušenia. Sušenie môžeme urýchliť propán – butánovým horákom, príp. teplovzdušnou pištoľou. V závislosti na poréznosti a pevnosti kotevného otvoru aplikujeme penetráciu.

Zhotovenie chemickej kotvy:Pokiaľ je kotevný otvor pevný, neporézny môžeme ho po vyčistení a vysušení ihneď plniť. Aktivácia živice prebieha zmiešaním zložky A so zložkou B v predpísanom pomere podľa typu systému. Miešať môžeme paličkovým miešadlom, pri väčších objemoch použijeme nízkootáčkové elektrické miešadlá. Doba miešania min. 3 minúty, pozor na poriadne premiešanie komponentov hlavne v rohoch nádoby. Aktivovanú zmes nenechávame nikdy dlho odstáť (hrozí nebezpečenstvo vyvretia). Štandardne kotvený prvok odmastíme (napr. acetónom) potrieme aktivovanou živicou a podľa potreby zafixujeme v kotevnom otvore. Zbytok živice zmiešame so suchým kremičitým pieskom v pomere 1:2, alebo podľa potreby a následne vytvorenou zmesou vyplníme kotevný otvor. Frakcie piesku volíme podľa veľkosti vypĺňaného otvoru.Najlepšie ak zmes obsahuje jemné aj hrubšie frakcie. Platí pravidlo že jemný piesok zahusťuje a hrubší vytvára objem. Následne môžeme podľa potrebypovrch vyplneného otvoru presypať sušeným kremičitým pieskom.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: VAROVANIE

Výstražné piktogramy: 

Obsahuje: Bis 4-(2,3 epoxypropoxy) fenyl propan, Diisopropylnaphthalene isomers

H Vety:

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 Dráždi pokožku.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410 Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P Vety:

P262 Zabráňte styku s očami, kožou alebo odevom.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový kryt.

P302 + P352 PRI STYKU S KOŽOU: Opláchnite veľkým množstvom vody a mydla.

P305 + P351 + P338 PRI ZÁSAHU OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú zasiahnuté a dajú sa ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

Zložka B

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Výstražné piktogramy: 

Obsahuje: Dietylentriamin (2,2-iminodi (ethan-1-amin)

H Vety:

H302+H312 Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri kontakte s pokožkou.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie oči.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H330 Smrteľný pri vdýchnutí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P Vety:

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P280 Noste ochranne rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminovane časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P304 + P340 PO VDYCHNUTI: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OČI: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Váš košík

Váš košík je prázdny.