CHS-EPODUR 474 PRIMER - 15 kg

Vysoko kvalitný epoxidový penetráčný náter použiteľný aj na mladý betón.

Použiteľný ako penetrácia, aj ako tzv kotviaci a impregančný náter.

Balenie - 15 kg

179,00 €

Popis a použitie

Ideálny penetračný náter pod epoxidové liate podlahy.

Použiteľný aj ako finálny transparetný lesklý náter na betón.

Aplikačné listy

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: POZOR

Výstražné piktogramy:  

Obsahuje: 2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propán, oxirán, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]deriváty, Benzylalkohol

Výstražné upozornenia: H315 - Dráždi kožu. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia: P262 - Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 - Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Dodatkové vety:

Povinný text: Hustota produktu: 1,09-1,11 g/cm³ (25°C); celkový obsah organických rozpúšťadiel (VOC): max.8,0% hm; celkový obsah organického uhlíka: 6,2% hm; obsah neprchavých látok: min. 91,5% obj. Max.obsah prchavých látok v produkte v stave pripravenom na použitie: 100g / l (prahová hodnota podľa legislatívy: 750g / l). Kategória: A, subkategória: h.


Zložka B

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Výstražné piktogramy:  

Obsahuje: Izoforóndiamín (3-(aminometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexánamín), Benzylalkohol, kyselina salicylová

Výstražné upozornenia: H302 - Škodlivý po požití. H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia: P280 - Noste ochranný odev, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranu tváre. P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Dodatkové vety:

Povinný text: Hustota produktu: 0 0,95 g/cm³ (25°C); celkový obsah organických rozpúšťadiel (VOC): 13,0-14,0 % hm; celkový obsah organického uhlíka: 10,1-10,9 % hm; obsah neprchavých látok: 87,2-88,2% obj.

Váš košík

Váš košík je prázdny.