Plastmalta CHS-Epoxy 455

Špeciálny epoxidový bezrozpúšťadlový systém na výrobu vysoko  pevnostných polymér betónov, polymér mált.

14,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Vysoko pevnostný epoxidový trojzložkový bezrozpúšťadlový systém ideálny na výrobu plastmált, plastbetónov. Systém sa skladá zo zložky A – epoxidovej živice, zložky B – tužidla, treťou zložkou sú sušené kremičité piesky vhodných frakcií. Vytvrdnutý systém bez plnenia dosahuje až 200 MPa pevnosti v tlaku v závislosti od typu použitého tužidla.

Široké použitie od pevnostných vyrovnávok, zalievanie cestných dilatácií, výplne a výstuha oceľových nosníkov, zhotovenie šikmých nájazdov, špeciálne potery. Možno použiť na betóny, cementové potery, podkladové epoxidové hmoty. 

Použitie pri štandardnej teplote okolia aj spracovávaného materiálu 15 – 30 °C. Tužiaci hmotnostný pomer je (100: 10) , (zložka A : zložka B). Dlhá otvorená doba spracovania, vytvrdnutie do 24 hodín. Vytvrdnutý systém vykazuje vysokú chemickú odolnosť. Dosiahnutie maximálnych pevností po siedmych dňoch.

Výhody:

- Vysoké mechanické a chemické odolnosti po vytvrdnutí.

- Možnosť zamiešať si výslednú konzistenciu materiálu podľa potreby.

- Možnosť nastavenia času tuhnutia.

- Použitie pri rôznych klimatických podmienkach.

- Relatívne jednoduchý systém spracovania.

Pracovný postup:

Príprava podkladu:

Vhodný podklad musí byť správne vyzretý s maximálnou zostatkovou vlhkosťou 10%. Hladené alebo leštené betóny, zbytky olejov, nafty prípadne asfaltu je nutné prebrúsiť ( príp. ofrézovať, otryskať) a povysávať. Taktiež treba odstrániť zbytky starých nesúdržných náterov, pri súdržných treba previesť skúšku priľnavosti. Kovové časti odmastiť a podľa možnosti ošetriť antikoróznym náterom. Betóny, cementové potery napenetrovať epoxidovou penetráciou.

Zamiešanie kompozície:

Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere podľa typu systému. Miešať môžeme paličkovým miešadlom, pri väčších objemoch použijeme miešacie metly (miešadlá). Pozor na poriadne premiešanie komponentov hlavne v rohoch nádoby. Zamiešanú zmes nenechávame nikdy dlho odstáť (hrozí nebezpečenstvo vyvretia). Následne do zmesi primiešavame suchý kremičitý piesok podľa potreby. Miešame tak dlho kým spojivo neobalilo všetko plnivo, max. do 5 minút. Veľkosť zrna použitého kremičitého piesku má byť max. 1/3 hrúbky výslednej kompozície.Skladbu piesku tiež volíme podľa hrúbky výslednej kompozície.

Optimálna hrúbka polymérmált  je do cca 5 mm, v prípade polymérbetónov cca 10 mm. Je možné aplikovať aj vyššie hrúbky.

Na výrobu polymér malty pripadajú na 1 hmotnostný diel zložiek (A + B) : 1 – 4 hmot. diely piesku.

Na výrobu polymér betónu pripadá na 1 hmotnostný diel zložiek (A + B) : 5 – 10 hmot. dielov piesku.

Príklad skladby piesku:

Na výrobu polymér betónu hrúbky 6 mm, použijeme 1 diel zrnitosti (0,063 – 0,315)mm, 1 diel (0,3 – 0,8)mm, 1 diel (0,6 – 1,0)mm, 2 diely (1 – 2)mm. Alebo 1 diel zrnitosti (0,1 – 1)mm, 2 diely (1 – 2)mm. Ani v jednom prípade nie je porušená podmienka o veľkosti najhrubšieho zrna. V praxi je skladba frakcií pieskov vždy kompromisom medzi výslednou pevnosťou kompozície a ekonomikou.

Orientačný výpočet spotreby materiálu:

Pre hrúbku polymér betónu 1 cm na ploche 1m2 potrebujeme orientačne 20 kg epoxidového systému. Z toho 3 kg aktivovaného systému (A + B) a 17 kg suchého kremičitého piesku.

Samotná pokládka systému:

Aktivovanú kompozíciu vysypeme na podklad, rozhrnieme drevenou či hliníkovou latou poriadne utlačíme a zahladíme nerezovým hladidlom, ktorého povrch natierame acetónom aby sme zabránili nalepovaniu kompozície. Týmto spôsobom môžeme vytvoriť rôzne spády, prípadne obliny. Po vytvrdnutí ešte pred aplikáciou  vrchných náterových či liatych vrstiev je nutné polymérbetóny uzavrieť epoxidovou penetráciou. Hlavne z dôvodu zamedzenia úniku vzduchu z podkladu vo forme vzduchových bubliniek a taktiež zníženia nákladov na vrchné vrstvy materiálov. Spotreba pri tomto uzatváracom nátere sa pohybuje v rozmedzí (0,2 – 0,8) kg/m2.

Pri použití kompozície ako výplne oceľových uzavretých nosníkov, alebo stĺpov sa konzistencia volí podľa priemeru nosníka, tak aby sme ju mohli jednoducho dostať dovnútra a nezadrhávala sa tam. Nosníky pravidelne poklepeme gumeným kladivom, aby sme zabezpečili „usadenie“ kompozície. Zaťažujeme až po vytuhnutí.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: VAROVANIE

Výstražné piktogramy: 

Obsahuje: Bis 4-(2,3 epoxypropoxy) fenyl propan, Diisopropylnaphthalene isomers

H Vety:

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 Dráždi pokožku.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410 Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P Vety:

P262 Zabráňte styku s očami, kožou alebo odevom.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový kryt.

P302 + P352 PRI STYKU S KOŽOU: Opláchnite veľkým množstvom vody a mydla.

P305 + P351 + P338 PRI ZÁSAHU OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú zasiahnuté a dajú sa ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

Zložka B

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Výstražné piktogramy: 

Obsahuje: : Trietylentetramín

H Vety:

H302+H312 Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri kontakte s pokožkou.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie oči.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H330 Smrteľný pri vdýchnutí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P Vety:

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P280 Noste ochranne rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminovane časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P304 + P340 PO VDYCHNUTI: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OČI: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Váš košík

Váš košík je prázdny.