EPOSTYL 200 V MAT

Vodou riediteľný epoxidový matný náterový systém.

Používa sa predovšetkým k matným transparentným náterom parektových alebo iných drevených podláh.

Použiteľný aj ako finálny matný transparetný náter na betón.

Balenie:  7 kg + 1,47 kg (A+B)

75,90 €

Aplikačné listy

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: VAROVANIE

Výstražný piktogram: 

Obsahuje: 1-metoxypropán-2-ol, produkt reakcie bisfenolu A a epichlórhydrínu, epoxidová živica (s priemernou početnou molekulovou hmotnosťou 700-1100)

H vety: H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 spôsobuje vážne poškodenie očí.

P vety: P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom., P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.,

Zložka B

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Výstražný piktogram:   

Obsahuje: 2- butoxymetanol, etylénglykol, monobutyléter, izoforóndiamín (3-(aminometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexánamín), 2,2´-iminodi(etán-1-amín), dietyléntriamín, polyoxypropyléndiamín (poly[oxy(metyl-1,2-etándiyl)], alfa-(2-aminometyletyl)-omega-(2-aminometyletoxy)), 4,4´-izopropylidéndifenol, oligomérne reakčné produkty s 1-chlór-2,3-epoxypropánom, reakčné produkty s 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamínom (BADGE-IPDA produkt)

H vety: H302 +332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí., H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

P vety: P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P301+312 PO POŽITÍ:  Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIGOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou., P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Váš košík

Váš košík je prázdny.