Váš košík

Váš košík je prázdny.

Injektor STANDARD

Špeciálny epoxidový bezrozpúšťadlový systém na beztlakové injektáže betónov a poterov.

13,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Ľahko aplikovateľný dvojzložkový epoxidový bezrozpúšťadlový systém veľmi dobre využiteľný na beztlakové injektáže. Používa sa na hĺbkovú sanáciu a spájanie technologických trhlín v monolitických nosných poteroch, podpúšťanie poterov na prilepenie k základovému betónu, vzhľadom na svoju nízku hustotu injektovanie a plnenie ťažko dostupných miest...Systém pozostáva zo zložky A – epoxidovej živice a zložky B – vhodného tužidla. K dispozícii v modifikáciách „STANDARD“ a „WET“ podľa potrieb použitia.

Systém STANDARD: Použitie pri štandardnej teplote okolia aj podkladu 15 – 30 °C. Dlhá otvorená doba spracovania.Tužiaci hmotnostný pomer je (100:23) , (zložka A : zložka B).Následné vrstvy možno nanášať za 24 hodín. Nízka hladina zápachu.

Výhody:                                                                                        

- Vysoká schopnosť živice prenikať do podkladu a spevňovať ho.

- Výborné mechanické vlastnosti.

- Jednoduchá  a ekonomicky výhodná sanácia hĺbkových prasklín.

- Jednoduchá spracovateľnosť dostupná bežnému domácemu majstrovi.

Pracovný postup:

A Sanácia technologických trhlín v monolitických nosných poteroch:

V praxi sa občas stane, že napríklad pri betónovaní deky rodinného domu táto vplyvom slnečného svetla vyschne podstatne rýchlejšie ako je predpísané. Jedným z dôvodov je neprekrytie tuhnúceho betónu ochrannou fóliou vo veľkých horúčavách. Z betónu sa rýchlejšie odparuje zámesová voda čo vedie k zrýchlenému tuhnutiu a v betóne sa môžu vytvoriť zmrašťovacie trhliny. Ich hrúbka je cca (1,5 – 2) mm a častokrát siahajú skrz celú železobetónovú dosku.

Príprava podkladu:

Monolitickú železobetónovú dosku necháme vyzrieť podľa predpísaných technologických procesov minimálne však 28 dní. Maximálna zostatková vlhkosť nesmie prekročiť 10%, cca 7% CM. Taktiež neodstraňujeme stropné podpery. Vytvorené zmrašťovacie trhliny podľa možnosti vyčistíme rôznymi drôtikmi, mikrokefkami a dôkladne povysávame silným priemyselným vysávačom. Pokiaľ sú trhliny v celom priereze dosky, zo spodnej strany ich zalepíme vhodnými hmotami (Mamut...).

Miešanie a postup injektáže:

Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere podľa typu systému. Miešať môžeme paličkovým miešadlom, pri väčších objemoch použijeme nízkootáčkové elektrické miešadlá. Doba miešania min. 3 minúty, pozor na poriadne premiešanie komponentov hlavne v rohoch nádoby. Pri tomto type aplikácie si vzhľadom na prácnejší postup zarobíme iba toľko materiálu, koľko stihneme spracovať v priebehu niekoľkých minút. Zamiešanú zmes nenechávame nikdy dlho odstáť (hrozí nebezpečenstvo vyvretia).

Na aplikáciu môžeme použiť zdravotnícke výplachové striekačky typu „Janette“ o objeme 150 mL, výhodou je presná aplikácia, jednoduché naťahovanie zamiešanej zmesi. Taktiež možno použiť obyčajné PET fľaše do vrchnáku urobiť dierku, nie je to až tak presné. Vzhľadom k dlhšiemu času aplikácie je lepšie ak pracuje viac ľudí súčasne.

Trhliny plníme kým materiál vsakujú. Je vhodné sa po chvíli vrátiť a doplniť vsiaknutú živicu. Plníme až po vrchný okraj dosky, pre výsledné pevnosti je vhodné tento proces urobiť na jeden krok (pozor na dobu tuhnutia. Materiál vytuhne za 24 hodín, ale maximálne pevnosti dosiahne za 7 dní. S odobratím stropných podpier počkáme túto dobu.

B Podpúšťanie a lepenie poterov k podkladnému betónu: (Systém STANDARD / WET)

Niektoré cementové potery či už staršie (hlave perlit betóny), ale aj novšie majú tendenciu sa droliť a pri poklepe počujete, že sa v celých kusoch odliepajú od podkladového betónu. Nie vždy je nutné ich vybúrať čo okrem finančných nákladov prináša aj zvýšenú prašnosť, hluk, nutnosť zbaviť sa odpadu a následne nutnosť realizácie nového poteru. V mnohých prípadoch môžeme poter sanovať tzv. podpúšťaním. Pracovný postup je veľmi podobný ako v prípade A s tým rozdielom, že v niektorých vybraných miestach poteru vyvŕtame diery (alebo odstránime časť poteru), ktoré poslúžia ako napúšťacie otvory. Pracujeme na jeden krok to znamená že do poteru sa pokúsime vpraviť čo najviac živice kým nezačne tuhnúť.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: VAROVANIE

Výstražné piktogramy: 

Obsahuje: Bis 4-(2,3 epoxypropoxy) fenyl propan, Diisopropylnaphthalene isomers

H Vety:

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 Dráždi pokožku.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410 Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P Vety:

P262 Zabráňte styku s očami, kožou alebo odevom.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový kryt.

P302 + P352 PRI STYKU S KOŽOU: Opláchnite veľkým množstvom vody a mydla.

P305 + P351 + P338 PRI ZÁSAHU OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú zasiahnuté a dajú sa ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

Zložka B

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Výstražné piktogramy: 

Obsahuje: Dietylentriamin (2,2-iminodi (ethan-1-amin)

H Vety:

H302+H312 Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri kontakte s pokožkou.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie oči.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H330 Smrteľný pri vdýchnutí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P Vety:

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P280 Noste ochranne rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminovane časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P304 + P340 PO VDYCHNUTI: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OČI: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.