Orgonit

EPOXIDOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ SYSTÉM VHODNÝ NA VÝROBU ORGONITOV.

13,89 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Epoxidový dvojzložkový bezrozpúšťadlový systém s výbornou schopnosťou zatekať, plniť dutiny, vhodný na výrobu orgonitov. Systém má po vytvrdnutí tendenciu jemne žltnúť, má nižšiu UV stabilitu, preto sa odporúča na výrobu plnených, prípadne pigmentovaných výrobkov. Pozostáva zo zložky A – epoxidovej živice a zložky B – vhodného tužidla. Plniť ho možno rôznymi prvkami používanými pri výrobe orgonitov: napr. piliny z ocele či neželezných kovov, tvarové žiariče, rôzne druhy kameňov, pieskov, šungit, taktiež prvky z plastu, skla a dreva. Používa sa pri štandardnej teplote okolia aj podkladu 15 – 30 °C. Spracovateľnosť pri 23 °C - 15 minút. Nízka hladina zápachu. Maximálna hrúbka odliatku v jednom kroku cca 2 cm, v závislosti od objemu a plniva. Bez plniva je možné odlievať len malé objemy do 0,2L. Tužiaci hmotnostný pomer je 100:23 , (zložka A : zložka B). Následné vrstvy možno nanášať za 24 hodín.

 

Výhody:

- Skvelé zatekanie a plnenie

- Výborné mechanické a chemické odolnosti

- Nízka hladina zápachu

- Jednoduchá spracovateľnosť dostupná bežnému domácemu majstrovi.

 

Pracovný postup:

Najprv si pripravíme vhodnú formu na odlievanie, úplne ideálna je z hladkého silikónu. Po vytvrdnutí sa z nej odliatok ľahkovyberá aj jeho povrch odliatkupekne hladký. Väčšinu ostatných povrchov odlievacích foriem je nutné ošetriť pred odlievaním vhodným separátorom. Formu je možné vyrobiť z rôznych plexiskiel či iných materiálov, všetky vzniknuté škáry vytmeliť silikónom. Následne zamiešame zložku A so zložkou B vo vhodnej nádobe. Poriadne premiešame hlavne v rohoch nádoby, materiál musí byť úplne jednoliaty. Snažíme sa pracovať tak, aby sme do systému zbytočne nevmiešali vzduch.Vzhľadom na priebeh reakcie tuhnutia je ideálne si zarobiť iba toľko materiálu koľko dokážeme odliať do pripravených foriem behom pár minút. Ak sa materiál v nádobe začína zahrievaťje to znak začínajúcej želatinácie - treba ho okamžite odliať do pripravených foriem.

Postupov ako vyrobiť orgonit je mnoho tu opíšeme základný. Povedzme, že odlievame tvar pyramídy. Formu si umiestnime špicom dolu a vhodne zafixujeme. Buď do nej vsypeme vybrané piliny do potrebnej výšky a zalejeme aktivovanou živicou, následne vhodným miešadlom či paličkou upravíme a „vyženieme“ vzduch. (Môžeme tiež najprv naliať aktivovanú živicu a piliny vsypať následne). Potom podľa potreby vložíme napr. šungity, vhodné kryštály paličkou upravíme a zalejeme živicou až po okraj formy. Pri výrobe etážovitých orgonitov, kde každé poschodie má inú farbu či obsahuje iný druh plniva pracujeme vždy po častiach. Spracujeme prvé poschodie vhodne upravíme, môžeme farbiť pigmentovými roztokmi Art Resin, použiť perlete či metalízy a nechať vytuhnúť. Po dotuhnutí, spravidla 24 hodín, pokračujeme ďalším poschodím. Tento typ živice zásadne neofukujeme teplovzdušnou pištoľou! Pri väčšom orgonite sa môže odliatok silne zahrievať v extrémnych prípadoch úplne „vyvrieť“. Tu volíme odlievanie po častiach s menším množstvom živice, alebo odliatok hodne naplníme vhodnými plnivami pre zvýšenie odvodu tepla. Ak chceme z estetických (vysoká UV odolnosť, eliminácia spájania), alebo objemových (tepelných) dôvodov vyrobiť orgonit na jedenkrát odporúčame použiť zalievací systém Art Resin UV.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Balenia:

1 kg (0,81 kg zložka A + 0,19 kg zložka B)

3 kg (2,44 kg zložka A + 0,56 kg zložka B)

5 kg (4,1 kg zložka A + 0,9 kg zložka B)

10 kg (8,1 kg zložka A + 1,9 kg zložka B)

15 kg (12,2 kg zložka A + 2,8 kg zložka B)

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A:

Obsahuje: 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane (priemerná molekulová hmotnosť<=700) , Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]derivaty , Benzylalkohol

 

Výstražné slovo: VAROVANIE

Výstražný piktogram: 

 

H vety: 

H315 Dráždi pokožku.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje váž nepodráždenie očí.

H410 Vysoko toxický pre vodné organizmy, dlhodobými účinkami.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

P vety:

P262 Zabráňte styku s očami, kožou alebo odevom

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový kryt.

P302 + P352 PRI STYKU S POKOŽKOU: Opláchnite veľkým množstvom vody a mydla.

P305 + P351 + P338 PRI ZÁSAHU OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú zasiahnuté a dajú sa ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

 

Zložka B:

Obsahuje: Izoforondiamin (3-(aminometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexanamin), Benzylalkohol

 

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO 

Výstražný piktogram: 

 

H vety: 

H302+H312 Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri kontakte s pokožkou.

H302+H332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri vdýchnutí.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

P vety:

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Váš košík

Váš košík je prázdny.