Váš košík

Váš košík je prázdny.

Plastodur SLOW

Špeciálny epoxidový bezrozpúšťadlový systém na výrobu vysoko pevnostných polymér  betónov, polymér mált.

13,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Popis a použitie:

Vysokopevnostný epoxidový trojzložkový bezrozpúšťadlový systém ideálny na výrobu plastmált, plastbetónov. Nastavenie dĺžky vytvrdnutia podľa potrieb spracovania. Systém sa skladá zo zložky A – epoxidovej živice, zložky B – vhodného tužidla, treťou zložkou sú sušené kremičité piesky vhodných frakcií.Vytvrdnutý systém bez plnenia dosahuje až 200 MPa pevnosti v tlaku v závislosti od typu použitého tužidla.

Široké použitie od pevnostných vyrovnávok, zalievanie cestných dilatácií, výplne a výstuha oceľových nosníkov, zhotovenie šikmých nájazdov, špeciálne potery. Možno použiť na betóny, cementové potery, podkladové epoxidové hmoty. K dispozícii v modifikáciách „STANDARD“ , „SLOW“ , „COLD/RAPID“,podľa potrieb spracovania.

Systém SLOW: Použitie pri štandardnej teplote okolia aj spracovávaného materiálu 15 – 30 °C. Tužiaci hmotnostný pomer je (100:23) , (zložka A : zložka B). Oproti systému STANDARD dvojnásobná otvorená doba spracovania, vytvrdnutie do 24 hodín. Minimálny zápach pri aplikácii, po vytuhnutí výborné mechanické vlastnosti. Dosiahnutie maximálnych pevností po siedmych dňoch. S výhodou ho možno využiť pri pokládkepolymérmaltového poteru, kedy potrebujeme z dôvodu časovej náročnosti zabezpečiť dlhú dobu spracovania.

Výhody:

- Vysoké mechanické a chemické odolnosti po vytvrdnutí.

- Možnosť zamiešať si výslednú konzistenciu materiálu podľa potreby.

- Možnosť nastavenia času tuhnutia.

- Použitie pri rôznych klimatických podmienkach.

- Relatívne jednoduchý systém spracovania.

Pracovný postup:

Príprava podkladu:

Vhodný podklad musí byť správne vyzretý s maximálnou zostatkovou vlhkosťou 10%. Hladené alebo leštené betóny, zbytky olejov, nafty prípadne asfaltu je nutné prebrúsiť ( príp. ofrézovať, otryskať) a povysávať. Taktiež treba odstrániť zbytky starých nesúdržných náterov, pri súdržných treba previesť skúšku priľnavosti. Kovové časti odmastiť a podľa možnosti ošetriť antikoróznym náterom. Betóny, cementové potery napenetrova ťProResin Epoxidovou penetráciou.

Zamiešanie kompozície:

Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere podľa typu systému. Miešať môžeme paličkovým miešadlom, pri väčších objemoch použijeme miešacie metly (miešadlá). Pozor na poriadne premiešanie komponentov hlavne v rohoch nádoby. Zamiešanú zmes nenechávame nikdy dlho odstáť (hrozí nebezpečenstvo vyvretia). Následne do zmesi primiešavame suchý kremičitý piesok podľa potreby. Miešame tak dlho kým spojivo neobalilo všetko plnivo, max. do 5 minút. Veľkosť zrna použitého kremičitého piesku má byť max. 1/3 hrúbky výslednej kompozície.Skladbu piesku tiež volíme podľa hrúbky výslednej kompozície.

Optimálna hrúbka polymér mált  je do cca 5 mm, v prípade polymér betónov cca 10 mm. Je možné aplikovať aj vyššie hrúbky.

Na výrobu polymér maltypripadajú na 1 hmotnostný diel zložiek (A + B) : 1 – 4 hmot. diely piesku.

Na výrobu polymér betónu pripadá na 1 hmotnostný diel zložiek (A + B) : 5 – 10 hmot. dielov piesku.

Príklad skladby piesku:

Na výrobu polymérbetónuhrúbky 6 mm, použijeme 1 diel zrnitosti (0,063 – 0,315)mm, 1 diel (0,3 – 0,8)mm, 1 diel (0,6 – 1,0)mm, 2 diely (1 – 2)mm. Alebo 1 diel zrnitosti (0,1 – 1)mm, 2 diely (1 – 2)mm. Ani v jednom prípade nie je porušená podmienka o veľkosti najhrubšieho zrna. V praxi je skladba frakcií pieskov vždy kompromisom medzi výslednou pevnosťou kompozície a ekonomikou.

Orientačný výpočet spotreby materiálu:

Pre hrúbku polymér betónu 1 cm na ploche 1m2 potrebujeme orientačne 20 kg epoxidového systému. Z toho 3 kg aktivovaného systému (A + B) a 17 kg suchého kremičitého piesku.

Samotná pokládka systému:

Aktivovanú kompozíciu vysypeme na podklad, rozhrnieme drevenou či hliníkovou latou poriadne utlačíme a zahladíme nerezovým hladidlom, ktorého povrch natierame acetónom aby sme zabránili nalepovaniu kompozície. Týmto spôsobom môžeme vytvoriť rôzne spády, prípadne obliny. Po vytvrdnutí ešte pred aplikáciou  vrchných náterových či liatych vrstiev je nutné polymérbetóny uzavrieťProResinepoxidovou penetráciou. Hlavne z dôvodu zamedzenia úniku vzduchu z podkladu vo forme vzduchových bubliniek a taktiež zníženia nákladov na vrchné vrstvy materiálov. Spotreba pri tomto uzatváracom nátere sa pohybuje v rozmedzí (0,2 – 0,8) kg/m2.

Pri použití kompozície ako výplne oceľových uzavretých nosníkov, alebo stĺpov sa konzistencia volí podľa priemeru nosníka, tak aby sme ju mohli jednoducho dostať dovnútra a nezadrhávala sa tam. Nosníky pravidelne poklepeme gumeným kladivom, aby sme zabezpečili „usadenie“ kompozície. Zaťažujeme až po vytuhnutí.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.