Sadurit Z1 - 25 kg

Dvozložkový farebný rozpúšťadlový náterový systém so zvýšenou odolnosťou voči chemickým a ropným produktom.

201,90 €
Farba

Popis a použitie

Použitie:

Finálne nátery betónových podkladov pre:

- obchodné domy

- garáže, autodieľne

- výrobné a skladové haly

Výhody:

- ľahká aplikácia a údržba

- vhodný pre potravinárske prevádzky a sklady

- vhodný pre aplikácie s kontaktom s ropnými produktami.

Balenie: 20  kg + 5 kg (A+B)

Aplikačné listy

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: NEBEZEPEČENSTVO

Výstražné piktogramy:Obsahuje:
Produkt reakcie: bisfenolu A a epichlórhydrínu;epoxidová živica (s priemernou početnoumolekulovou hmotnosťou 700 -1100), Reakčná zmes etylbenzénu (6-26%),m-xylénu a pxylénu, 2-metylpropán-1-ol; izobutanol, bután-1-ol; butanol

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary,
 • H315 - Dráždi kožu,
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu,
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí,
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest,
 • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite,
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú,
 • P240 - Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie,
 • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia,
 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly,
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky, predlaktia a tvár.

Dodatkové vety: Povinný text: Hustota produktu: 0,91-0,93 g/cm3 (20 °C); celkový obsah organických rozpúšťadiel (VOC): 30,0-40,0% hm; celkový obsah organického uhlíka: 21,9-29,2% hm;obsah neprchavých látok: 38,9-51,8% obj. Max.obsah prchavých látok v produkte v stavepripravenom na použitie: 400g / l (prahová hodnota podľa legislatívy: 500g / l).


Zložka B

Výstražné slovo: NEBEZEPEČENSTVO

Výstražné piktogramy:Obsahuje:
2-metylpropán-1-ol; izobutanol, Reakčná zmes etylbenzénu (6-26%),m-xylénu a p-xylénu,4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3- epoxypropane,reaction products with triethylenetetramine, BADGE- TETA adduct, (2-etylhexyl)-akrylát.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary,
 • H302 - Škodlivý po požití,
 • H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí,
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu,
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest,
 • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii,
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a inýchzdrojov zapálenia. Nefajčite,
 • P260 - Nevdychujte pary,
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia,
 • P280 - Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranu tváre,
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetkykontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou,
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Dodatkové vety: Hustota produktu: 0 0,95 g/cm³ (25°C); celkový obsah organických rozpúšťadiel (VOC):49,0-51,0 % hm; celkový obsah organického uhlíka: 40,0-41,6 % hm; obsah neprchavýchlátok: 46,3-48,2 % obj.

Váš košík

Váš košík je prázdny.