Zošívanie CHS-Epoxy 455

Špeciálny epoxidový bezrozpúšťadlový systém na zošívanie a lepenie trhlín v poteroch a monolitických betónoch.

Viac informácií o produkte v popise nižšie.

15,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Špeciálny epoxidový bezrozpúšťadlový systém vhodný pre zošívanie trhlín v poteroch, či monolitických betónoch. Je ho možné použiť na spájanie zmrašťovacích či bežných trhlín, nefunkčných alebo dočasných dilatácií. Taktiež pri sanácii starších popraskaných betónov (sadanie), za predpokladu statického pokoja konštrukcie. Nastavenie dĺžky vytvrdnutia podľa potrieb spracovania. Jedná sa o trojzložkový epoxidový systém, pričom zložka A je epoxidová živica a zložka B je vhodné tužidlo. Systém dopĺňajú zošívacie nerezové spony, ktoré sa vkladajú do narezaných drážok kolmo na trhlinu.

Systém s tužidlom Telalit 0240: Použitie pri štandardnej teplote okolia aj podkladu 15 – 30 °C. Tužiaci hmotnostný pomer je (100: 10) , (zložka A : zložka B). Dlhá otvorená doba spracovania, vytvrdnutie do 24 hodín. Vytvrdnutý systém vykazuje vysokú chemickú odolnosť. Dosiahnutie maximálnych pevností po siedmych dňoch.

Výhody:

- Výborné mechanické vlastnosti.

- Voľba rýchlosti spracovania.

- Možnosť zarobiť si presne toľko materiálu koľko ho budete potrebovať.

- Jednoduchá spracovateľnosť dostupná bežnému domácemu majstrovi.

Pracovný postup:

Príprava podkladu a miešanie systému:

Uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom narežeme drážky dĺžky cca 10 cm kolmo na trhlinu do takej hĺbky aby sme do vytvorenej drážky vedeli bez problémov umiestniť zošívaciu sponu. Vzdialenosť medzi sponami je daná stavom zošívaného poteru a jeho predpokladaným zaťažením. Spony sú zhotovené z vysokopevnostnej nehrdzavejúcej ocele a po celej svojej dĺžke majú vlnovkový tvar. Ich štandardné rozmery sú: dĺžka:72 mm, hrúbka ocele:0,5mm, výška: 6 mm, šírka: 2 mm, čo úplne vyhovuje šírke drážky diamantového kotúča: 2,2mm.Po narezaní drážok ich poriadne povysávame priemyselným vysávačom.Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere podľa typu systému. Miešať môžeme paličkovým miešadlom, pri väčších objemoch použijeme nízkootáčkové elektrické miešadlá. Doba miešania min. 3 minúty, pozor na poriadne premiešanie komponentov hlavne v rohoch nádoby. Aktivovanú zmes nenechávame nikdy dlho odstáť (hrozí nebezpečenstvo vyvretia).

Zošitie poteru:

Aktivovanú zmes nalejeme do narezaných drážok, taktiež ňou vyplníme pozdĺžne trhlinu. Následne do drážok vložíme a jemne zatlačíme zošívacie spony. Vytlačenú živicu zapracujeme naspäť do drážok a trhliny vhodnou špachtľou. Okolie trhliny a drážok ihneď zasypeme sušeným kremičitým pieskom frakcie 0,3/0,8 mm na zvýšenie adhézie. Po vytvrdnutí neprichytený piesok povysávame. Správne „zošitý“ poter by mal znovu plniť funkciu monolitickej platne a rovnomerne prenášať zaťaženia.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Aplikačné listy

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: VAROVANIE

Výstražné piktogramy: 

Obsahuje: Bis 4-(2,3 epoxypropoxy) fenyl propan, Diisopropylnaphthalene isomers

H Vety:

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 Dráždi pokožku.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410 Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P Vety:

P262 Zabráňte styku s očami, kožou alebo odevom.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový kryt.

P302 + P352 PRI STYKU S KOŽOU: Opláchnite veľkým množstvom vody a mydla.

P305 + P351 + P338 PRI ZÁSAHU OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú zasiahnuté a dajú sa ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

Zložka B

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Výstražné piktogramy: 

Obsahuje: Dietylentriamin (2,2-iminodi (ethan-1-amin)

H Vety:

H302+H312 Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri kontakte s pokožkou.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie oči.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H330 Smrteľný pri vdýchnutí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P Vety:

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P280 Noste ochranne rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminovane časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P304 + P340 PO VDYCHNUTI: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OČI: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Váš košík

Váš košík je prázdny.