Veropal Art 430

Vysoko leská, číra epoxidová živica vyvinutá pre oblasť geode, umenia, tvorby obrazov, zalievania fotografií, drobných predmetov a podobne.

UV stabilná, bez zápachu.

Balenie: 1,3 kg

39,90 €

Popis a použitie

Vytvára hustlý, lesklý a lakový vzhľad. Funguje veľmi dobre na drevo, fotografie, atramentové tlače, zaschnuté akrylové, olejové a striekané farby, sochy kvety a kamene.

Neodporúča sa na sypké materiály či čokoľvek čo nie je prilepené k podkladu.

Maximálny objem 1L.

Maximálna hrúbka v jednom kroku - 2 cm.

Aplikačné listy

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: VAROVANIE

Výstražný piktogram: 

Obsahuje: 4,4´- isopropylidenedicykloheyanol, oligomérne reakčné produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanom

H vety: H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami 

P vety: P101 Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosah detí., P261 Zamedzte vdýchnutiu dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P405 Skladujte uzamknuté., P501 Odstráňte obsah, obal odovzdaním na zberné miesto alebo firme autorizovanej pre narábanie s odpadmi.

Zložka B

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Výstražný piktogram:      

Obsahuje: Propyidyentrimethanol, propoxylované reakčné produkty s amoniakom, 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin, benzylakohol

H vety: H302-H312 Zdraviu škodlivý pri požití a pri styku s kožou., H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety: P101 Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosah detí., P261 Zamedzte vdýchnutiu dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P264 Po manipulácií dôkladne umyte roky a iné zasiahnuté miesta., P270 Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite a nefajčite., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P301+P330+P331 PRI POŽITÍ Vypláchnite ústa NEVYVOLÁVAJTE zvracanie., P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi) Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou (alebo osprchujte)., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P310 Okamžite volajte Toxikologické informačné stredisko/lekára., P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie., P405 Skladujte uzamknuté., P501 Odstráňte obsah, obal odovzdaním na zberné miesto alebo firme autorizovanej pre narábanie s odpadmi.


Váš košík

Váš košík je prázdny.