VEROPAL PEN 10

Penetračný uzatvárací náter určený na prípravu povrchov pred aplikáciou zalievacích živíc.

Doba schnutia - 5 hodín.

Balenie: 1,35 kg

Viac informácii o produkte v popise nižšie.

19,75 €

Popis a použitie

Veľmi rýchlo tvrdnúci penetračný náter pre uzavretie povrchov pred použitím zalievacích živíc.

Doba schnutia  - 5 hodín.

Pracovný postup:

Povrch pred aplikáciou náteru zbavíme prachu a všetkých nečistôt. V hmotnostnom pomere 100:35  (A+B) si namiešame potrebné množstvo epoxidového systému. Na povrch nanášame štetcom a snažíme sa dôkladne natrieť celú plochu. Vzhľadom na rýchlu reakciu systému je potrebné pracovať rýchlo, aby sme sa vyhli vyvretiu živice. Doba schnutia pri 20 °C je 5 hodín. V prípade poréznych povrchov (drevo a pod.) odporúčame aplikovať náter 2x.

Balenie:

1,35 kg (1 kg zložka A + 0,35 kg zložka B)

Aplikačné listy

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: VAROVANIE

Výstražný piktogram:   

Obsahuje: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan, benzylalkohol, (aloxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)

H vety: H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety: P101 Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosah detí., P261 Zamedzte vdýchnutiu dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P264 Po manipulácií dôkladne umyte roky a iné zasiahnuté miesta., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P391 Zozbierajte uniknutý produkt., P501 Odstráňte obsah, obal odovzdaním na zberné miesto alebo firme autorizovanej pre narábanie s odpadmi.

Ďalšie nebezpečie: Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB. Tento produkt neobsahuje SVHC látku. Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácií 0,1%hmotnostných alebo vyšších.

Zložka B

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Výstražný piktogram:    

Obsahuje: 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-anim, benzylalkohol, M-fenylenbis(methylamin), 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol, 1,3-cyklohexandimethanamin, fenol styrenovaný, kyselina salicilová, 2,2,4 (alebo2,4,4)-trimethylhexan-1,6-diamin, bis(isopropyl)naftalen

H vety: H302-H312 Zdraviu škodlivý pri požití a pri styku s kožou., H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami 

P vety: P101 Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosah detí., P260 Nevdychujte dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P264 Po manipulácií dôkladne umyte roky a iné zasiahnuté miesta., P270 Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite a nefajčite., P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P301+P330+P331 PRI POŽITÍ Vypláchnite ústa NEVYVOLÁVAJTE zvracanie., P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi) Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou (alebo osprchujte)., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P310 Okamžite volajte Toxikologické informačné stredisko/lekára., P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P405 Skladujte uzamknuté., P501 Odstráňte obsah, obal odovzdaním na zberné miesto alebo firme autorizovanej pre narábanie s odpadmi.

EUH071 Spôsobuje poleptanie dýchacích ciest

Ďalšie nebezpečie: Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB. Tento produkt neobsahuje SVHC látku. Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácií 0,1%hmotnostných alebo vyšších.


Váš košík

Váš košík je prázdny.