Veropal Rebido 500

Číra, UV odolná živica na tenké povrchové vrstvy alebo malé šperky.

Veľmi rýchle vytvrdnutie a vysoký lesk.

Suchá na dotyk už za 2 hodiny.

24,90 €

Popis a použitie

Používa sa na odlievanie tenkých opakovaných vrstiev v hrúbke 1-5mm, alebo ako tenká povrchová vrstva na stoloch (tenká ochranná vrstva na drevo - barové a stolové dosky).

Taktiež ju možno použiť na vrstvené epoxidové obrazy - na vrstvu je možné maľovať už po 1,5 hodine.

Je vhodná aj na výrobu malých šperkov (max 10 mm hrúbky).

Miešací pomer: 100:60 (A+B hmotnostne)

Doba spracovania: 10 minút

Doba vytvrdnutia: 1 deň

Plné vytvrdnutie: 7 dní

Balenie: 1,6 kg


Aplikačné listy

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: VAROVANIE

Výstražný piktogram:    

Obsahuje: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

H vety: H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety: P101 Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosah detí., P261 Zamedzte vdýchnutiu dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P264 Po manipulácií dôkladne umyte roky a iné zasiahnuté miesta., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P333+P337+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P391 Zozbierajte uniknutý produkt., P501 Odstráňte obsah, obal odovzdaním na zberné miesto alebo firme autorizovanej pre narábanie s odpadmi.

Ďalšie nebezpečie: Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB. Tento produkt neobsahuje SVHC látku. Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácií 0,1%hmotnostných alebo vyšších.

Zložka B

Výstražné slovo: VAROVANIE

Výstražný piktogram:  

Obsahuje: 4,4´- isopropylidendiphenol, oligomérne reakčné produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropánom, reakčné produkty s 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexamínom, 3-(aminomethyl)-3,5,5 - trimethylcyklohexan-1-anim

Benzylalkohol

2,2,4(alebo 2,4,4) - trimethylhexan-1,6 diamin, 2-(piperazon-1-yl)ethylamin

H vety: H302 Zdraviu škodlivý pri požití., H314 Spôsobuje ťažké popálenie kože a poškodenie očí., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami 

P vety: P102 Uchovávajte mimo dosah detí., P260 Nevdychujte dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., ., P301+P330+P331 PRI POŽITÍ Vypláchnite ústa NEVYVOLÁVAJTE zvracanie., P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi) Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou (alebo osprchujte)., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P333++P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P391 Zozbierajte uniknutý produkt., P405 Skladujte uzamknuté.

Ďalšie nebezpečie: Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB. Tento produkt neobsahuje SVHC látku. Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácií 0,1%hmotnostných alebo vyšších.


Váš košík

Váš košík je prázdny.