Váš košík

Váš košík je prázdny.

Veropal UV Plus 121

Čírý UV stabilný epoxidový systém určený na malé odliatky ako sú šperky a drobné dekoratívne predmety.

31,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Popis a použitie:

UV stabilná epoxidová živica s rýchlym tužidlom na drobné odliatky do hrúbky 2 cm a maximálnym objemom do 1L.

Výhody:

- čírosť a UV stabilita

- minimálna zmraštivosť

- možnosť prefarbovania pigmentami

Pracovný postup:

Pri izbovej teplote ziešame zložku a zložku B v predpísanom hmotnostnom pomere. Dôkladne premiešaná zmes sa nechá odstáť cca 10 min, aby sa systém odvzdušnil. Následne sa preleje do vopred pripravenej formy alebo nádoby. Doba potrebná k odformovacniu je cca 1 - 2 dni.

Čistenie náradia: 

Všetky pracovné pomôcky je okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Aplikačné listy

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Výstražný piktogram:  

Obsahuje: 4,4´- Isopropylidenedicyklohexanol, oligomérne reakčné produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropánom, 1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butan

H vety: H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety: P101 Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosah detí., P261 Zamedzte vdýchnutiu dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P264 Po manipulácií dôkladne umyte roky a iné zasiahnuté miesta., P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P310 Okamžite volajte Toxikologické informačné stredisko/lekára., P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P501 Odstráňte obsah, obal odovzdaním na zberné miesto alebo firme autorizovanej pre narábanie s odpadmi.

Zložka B

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Výstražný piktogram:    

Obsahuje: 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-anim., 2,2,4 (alebo 2,4,4)-trimethylhexan-1,6-diamin

H vety: H302 Zdraviu škodlivý pri požití., H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami 

P vety: P101 Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosah detí., P260 Nevdychujte dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P270 Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite a nefajčite., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P301+P330+P331 PRI POŽITÍ Vypláchnite ústa NEVYVOLÁVAJTE zvracanie., P301+P312 PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte Toxikologické informačné stredisko/lekára., P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P405 Skladujte uzamknuté., P501 Odstráňte obsah, obal odovzdaním na zberné miesto alebo firme autorizovanej pre narábanie s odpadmi.

EUH071 Spôsobuje poleptanie dýchacích ciest

Ďalšie nebezpečie: Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB. Tento produkt neobsahuje SVHC látku. Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácií 0,1%hmotnostných alebo vyšších.