Veropal UV plus 130

Číry, maximálne UV stabilný epoxidový systém používaný na odliatky do maximálnej hrúbky 5 cm.

Pre odliatky s maximálnym objemom do 10 litrov.

Ideálny pre výrobu epoxidových stolov, reklamných a dekoratívnych predmetov.

K dispozícii v rôznych baleniach.

Kalkulačka spotreby zalievacích živíc

33,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Veropal UV PLus 130 je číry UV stabilný epoxidový systém pozostávajúci zo zložky A (epoxidovej živice) a zložky B (tužidla). Je určený pre odliatky do maximálnej hrúbky 5 cm.

Spracovanie:

Zložka A sa zmieša so zložkou B v predpísanom hmotnostnom pomere 100:30. Riadne premiešaná zmes sa nechá 15 minút odstáť, aby sa zbavila vzduchových bublín. Potom sa odleje do pripravenej formy alebo nádoby. Spracovateľnosť je závislá od množstva použitého systému. Pri použití zhruba 0,5 kg systému nastáva doba želatinácie po cca 60 minútach. 

Odformovanie odliatku je možné po zhruba 2 dňoch. Pri tenkých odliatkoch sa doba vytvrdzovania predlžuje.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Aplikačné listy

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: Varovanie!

Výstražný piktogram:  

H vety: H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje: produkt oligomernej reakcie 4,4´-isopropylidenedicyclohexanol s 1-chlor-2,3-epoxypropanom.

P vety:

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

2. Produkt:

ZLOŽKA B

Výstražný piktogram:   

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

H-vety:

H302 Škodlivý po požití., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje: propylidynetrimethanol, propoxylovaný reakčný produkt s amoniakom. 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin

P-vety:

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P301+P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. , P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. , P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

Váš košík

Váš košík je prázdny.