Váš košík

Váš košík je prázdny.

OSMO Čistič štetcov a riedidlo

Čistič štetcov na báze lakovaného benzínu, bez obsahu aromátov.

Použiteľný ako riedidlo pre farby na báze organických rozpúšťadiel.

Balenie: 1L

14,50 €

Popis a použitie

Čistič štetcov na báze lakovaného benzínum, bez obsahu aromátov.Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slovo:              Nebezpečenstvo!

Výstražný piktogram:      

H vety:  H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Obsahuje:           Alifatickéuhľovodíky, C10-C13

P vety:  P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.,P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.,P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P262 Zabráňte kontaktu sočami, pokožkou alebo odevom., P331 Nevyvolávajte zvracanie., P301+P310 POPOŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebolekára., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnoulegislatívou.