Art Resin HARD

Transparentná epoxidová zalievacia živica so zvýšenou tvrdosťou a oteruvzdornosťou.

K dispozícii v rôznych baleniach: 0,645 kg; 1,29 kg; 6,45 kg; 12,9 kg

Kalkulačka spotreby zalievacích živíc

13,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Popis a použitie:

Opticky číry, bezrozpúšťadlový, zalievací epoxidový systém na báze vysokokvalitnej modifikovanej epoxidovej živice, so širokým spektrom použitia. Vhodný na odliatky do 6 cm. Vytvrdzovanie prebieha pri minimálnej exotermickej reakcii, minimálnom zápachu, po vytvrdnutí vyniká zvýšenou tvrdosťou a oteruvzdornosťou. Tieto vlastnosti ho predurčujú na kontaktné či zaťažované plochy, ako barové pulty, zalievanie obrázkov a podobne. Taktiež na výrobu drevených stolíkov, orgonitov, kde je vzhľadom na svoje optické vlastnosti veľmi vhodný na pigmentované systémy, použitie metalíz či perletí. Systém pozostáva zo zložky A –  epoxidovej živice a zložky B – vhodného tužidla.

Optimálna teplota spracovania je 18 – 25 °C, pre materiál aj okolie. Odlievanie až do hrúbky 6 cm. Tužiaci hmotnostný pomer je (100: 29) , (zložka A : zložka B). Tvrdosť po vytuhnutí 75 Shore D, spracovateľnosť menej ako 6 hodín. Tvrdnutie je závislé od teploty a hrúbky materiálu. Štandardne do 48 hodín. Pri menších hrúbkach pod 1 cm sa čas tvrdnutia predlžuje.

Výhody:

· Odlievanie veľkých hrúbok

· Dlhá doba spracovania

· Možnosť pigmentácie, použitie perletí či metalíz

· Čírosť a transparentnosť odliatku

· Možnosť leštenia do vysokého lesku

· Možnosť povrchovej úpravy vhodnými lakmi, olejmi či voskami

Pracovný postup:

Materiálová príprava a miešanie systému:

Je priamo závislá od druhu zalievaného materiálu. Drevené materiály (takmer bez výnimky) a porézne materiály ako pieskovec atď. obsahujú v póroch vzduch, ktorý sa po ich zaliatí uvoľňuje vo forme neželaných bubliniek. Preto ich treba uzavrieť Epoxidovou penetráciou. Samotným zalievaním pokračovať až po úplnom vytvrdnutí penetrácie! Zalievame vo vhodnej forme. Na väčšinu foriem s výnimkou silikónu a polypropylénu treba použiť vhodný separátor. Pred miešaním vytemperujeme obe zložky aj samotnú formu a zalievaný materiál na rovnakú teplotu. V prípade nedodržania môžu vznikať po odliatí vzduchové bublinky. Samotné miešanie spočíva v zamiešaní zložky A so zložkou B vo vhodnej nádobe. Poriadne premiešame hlavne v rohoch nádoby, materiál musí byť úplne jednoliaty. Snažíme sa miešať tak,aby sme do systému zbytočne nevmiešali vzduch. Potom systém necháme z dôvodu odvzdušnenia odstáť cca 1 hodinu, pokiaľ máme k dispozícii vákuovacie zariadenie môžeme ho použiť namiesto odstátia.

Odlievanie:

Po splnení predchádzajúcich podmienok môžeme odlievať. Postupujeme v závislosti od hrúbky zalievania. Do hrúbky 3 cm lejeme na jeden krok a nasleduje vyfúkanie vznikajúcich bublín teplovzdušnou pištoľou. Pokračujeme 3 cm s medzi fúkaním až do požadovanej hrúbky (predídeme vzniku bublín).

Upozornenie! Materiál v tejto hrúbke je možné odliať, ale nesmie to byť združený objem (veľká masa materiálu). Ideálne je odlievať rozptýlene napr. po dĺžke hrany zalievanej dosky. V prípade zahrievania odporúčame použiť dostupné chladenie (ventilátory, hliníkové chladiace profily). Nad 6 cm určite neodlievajte v jednom kroku, materiál v lepšom prípade zožltne v horšom úplne vyvrie!

Výpočet spotreby: dĺžka (v metroch) x šírka (v metroch) x hĺbka (v milimetroch) x 1,1. Výsledný objem sa rovná hmotnosti zmiešanej zmesi (zložka A + zložka B), ktorá bude potrebná na odliatok.

Treba počítať sa zmraštivosťou pri tuhnutí a z tohto dôvodu odliať materiálu o niečo viac (pri hrúbke 6 cm je zmraštivosť cca 4mm). Tuhnutie je po vyliatí priamo závislé od okolitej teploty a hrúbky odliatku. Čím vyššia teplota a hrúbka tým skôr dôjde k želatinácii. Po 2 dňoch je odliatok možné odformovať. Dotvrdnutie je spravidla do 7 dní po odliatí, je ho možné urýchliť temperovaním odliatku pri teplote do 40 °C.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Po vytvrdnutí je možné odliatok opracovávať brúsením, vŕtaním či leštením.

Balenia:

0,645 kg (0,5 kg zložka A + 0,145 kg zložka B)

1,29 kg (1 kg zložka A + 0,29 kg zložka B)

6,45 kg (5 kg zložka A + 1,45 kg zložka B)

12,9 kg (10 kg zložka A + 2,9 kg zložka B)

Aplikačné listy

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

 

Výstražné slovo:

Varovanie!

Výstražný piktogram:

 

H vety:

H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

produkt oligomernej reakcie 4,4´-isopropylidenedicyclohexanol s 1-chlor-2,3-epoxypropanom, (allkoxymethyl) oxiran (alkyl C12-C14) formaldehyd, produkt oligomernej reakcie s 1-chlor-2,3-epoxypropanom a fenolom.

P vety:

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

ZLOŽKA B

Výstražné_slovo:

Nebezpečenstvo!

Výstražný_piktogram:


H-vety:

H302 Škodlivý po požití., H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje_:

polyoxypropylendiamin reakčný produkt di-tri- a tetra propoxylovaný propan 1,2 diol s amoniakom.

P-vety:

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P301+P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. , P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. , P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

Váš košík

Váš košík je prázdny.