Epoxidová penetrácia CHS-Epoxy 474

Vysokohodnotný dvojzložkový epoxidový bezrozpúšťadlový systém so zvýšenou schopnosťou prenikať do podkladu, vytláčať z neho vzduch, vypĺňať póry a spevňovať ho. 

K dispozícii v rôznych baleniach.

9,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Vysokohodnotný dvojzložkový epoxidový bezrozpúšťadlový systém so zvýšenou schopnosťou prenikať do podkladu, vytláčať z neho vzduch, vypĺňať pórya spevňovať ho.Používa sa ako podklad pre vrchné epoxidové, alebo polyuretanové systémy.Pozostáva zo zložky A – epoxidovej živice a zložky B – vhodného tužidla. Systém dopĺňajú sušené kremičité piesky vhodných frakcií.

Používa sa hlavne na penetráciu cementových poterov,betónov,taktiež ako hydroizolácia a penetrácia anhydridových povrchov. Je ho možné použiť aj na spevňovanie či vytláčanie vzduchu z drevených výrobkov, rôznych súdržných minerálnych podkladov a iné.

Použitie pri štandardnej teplote okolia aj podkladu 15 – 30 °C. Dlhá otvorená doba spracovania.Tužiaci hmotnostný pomer je (100:23) , (zložka A : zložka B). Následné vrstvy možno nanášať za 24 hodín.

Výhody:

- Vysoká schopnosť živice prenikať do podkladu.

- Výborné mechanické vlastnosti.

- Možnosť sanácie rozpadajúcich sa poterov a betónov.

- Minimálny zápach pri spracovaní.

- Jednoduchá spracovateľnosť dostupná bežnému domácemu majstrovi.

Pracovný postup:

Príprava podkladu a miešanie:

Vhodný podklad musí byť správne vyzretý s maximálnou zostatkovou vlhkosťou 10%. Hladené alebo leštené betóny, zbytky olejov, nafty prípadne asfaltu je nutné prebrúsiť ( príp. ofrézovať, otryskať) a povysávať.  Taktiež treba odstrániť zbytky starých nesúdržných náterov, pri súdržných treba previesť skúšku priľnavosti. Podklad musí byť izolovaný voči vplyvom spodnej vlhkosti.Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere podľa typu systému. Miešať môžeme paličkovým miešadlom, pri väčších objemoch použijeme nízkootáčkové elektrické miešadlá. Doba miešania min. 3 minúty, pozor na poriadne premiešanie komponentov hlavne v rohoch nádoby. Aktivovanúzmes nenechávame nikdy dlho odstáť (hrozí nebezpečenstvo vyvretia).

A Penetrácia hladkých podkladov:

Aktivovanú zmes nanášame vhodnými valčekmi na pripravený podklad. Spotreba sa pohybuje v rozmedzí (0,2 - 0,7) kg/m2  na jeden náter v závislosti od stavu a nasiakavosti podkladu. Ak bude na konečnú povrchovú úpravu použitá liata podlahovina, odporúčame čerstvý náter rovnomerne presypať sušeným kremičitým pieskom frakcie 0,3/0,8 mm pri spotrebe cca 2 kg/m2na zvýšenie priľnavosti. V prípade použitia náterového systému ako konečnej povrchovej úpravy ponecháme penetračný náter bez presypu.

 

Penetrácia nerovných podkladov:

Na vyrovnanie drobných nerovností v podklade odporúčame aplikovať penetračnú stierku „záškrab“. Týmto krokom podklad nielen napenetrujeme a čiastočne vyrovnáme, ale hlavne ušetríme spotrebu vrchných vrstiev materiálov, (keďže nerovnosti vyplníme lacným pieskom).

Aktivovanú zmes zmiešame so sušeným kremičitým pieskom frakcie 0,1/0,3 mm v hmotnostnom pomere (100:50), (Zložka A+B : kremičitý piesok). Túto zmes miešame kým sa plnivo (piesok) dokonale zmáča. Takto pripravená kompozícia sa aplikuje na podklad najlepšie gumovou stierkou, ktorou zmes rovnomerne roztiahneme po ploche.Podľa stavu podkladu sa spotreba pohybuje cca od 0,7 kg/m2. Ako finálne vrstvy môžeme použiť liate podlahoviny, alebo vhodné náterové systémy.

TIP:     Ak máme v podklade nerovnosti väčšie ako 2mm na ich plnenie zhotovujeme plastbetóny. Penetrácia celej plochy aplikujeme po vyplnení lokálnych opráv.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Balenia:

0,62 kg (0,5kg zložka A + 0,12 kg zložka B)

1 kg (0,81 kg zložka A + 0,19 kg zložka B)

3 kg (2,44 kg zložka A + 0,56 kg zložka B)

5 kg (4,1 kg zložka A + 0,9 kg zložka B)

10 kg (8,1 kg zložka A + 1,9 kg zložka B)

15 kg (12,2 kg zložka A + 2,8 kg zložka B)

61,5 kg (50 kg zložka A + 11,5 kg zložka B)


Aplikačné listy

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A:

Obsahuje: 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane (priemerná molekulová hmotnosť<=700), Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]derivaty, Benzylalkohol

Výstražné slovo: VAROVANIE

Výstražný piktogram: 

 

H vety: 

H315 Dráždi pokožku.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje váž nepodráždenie očí.

H410 Vysoko toxický pre vodné organizmy, dlhodobými účinkami.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

P vety:

P262 Zabráňte styku s očami, kožou alebo odevom

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový kryt.

P302 + P352 PRI STYKU S POKOŽKOU: Opláchnite veľkým množstvom vody a mydla.

P305 + P351 + P338 PRI ZÁSAHU OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú zasiahnuté a dajú sa ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

 

Zložka B:

Obsahuje: Izoforondiamin (3-(aminometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexanamin), Benzylalkohol

 

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO 

Výstražný piktogram: 

 

H vety: 

H302+H312 Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri kontakte s pokožkou.

H302+H332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri vdýchnutí.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

P vety:

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Váš košík

Váš košík je prázdny.