Laminovacia živica CHS-Epoxy 455

Epoxidový bezrozpúšťadlový laminovací systém s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami a chemickými odolnosťami použiteľný na rôzne typy podkladov a tkanín.

K dispozícii v rôznych baleniach.

14,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Špeciálny trojzložkový epoxidový bezrozpúšťadlový systém vhodný na lamináciu. S vynikajúcimi mechanickými aj chemickými vlastnosťami po vytvrdnutí. Nastavenie dĺžky vytvrdnutia podľa potrieb spracovania. Pozostáva zo zložky A – epoxidovej živice CHS-Epoxy 455 a zložky B - tužidla Telalit 0240.  Systém dopĺňa vhodný typ laminačnej tkaniny. Je možné použiť sklotextilné, uhlíkové aj kevlarové tkaniny. Možno použiť na opravu či vystuženie starého popraskaného laminátu,  lokálne opravy dier napr. v karosériách, vystuženie spojov OSB a drevotrieskových dosiek, pri umeleckej práci ako výroba sôch a mnohé iné. 

Výhody:

  • Vysoké mechanické a chemické vlastnosti povytvrdnutí.
  • Výborný rozliv natuženej živice a rýchle presakovanie laminačnou tkaninou.
  • Jednoduchá spracovateľnosť dostupná bežnému domácemu majstrovi.


Pracovný postup:

Prípravné práce a miešanie:

Vhodný podklad očistíme od mechanických nečistôt, mastnoty, hrdze starých nesúdržných náterov. Podľa možnosti je ho vhodné zľahka prebrúsiť pre zvýšenie adhézie. Oceľový podklad je vhodné ošetriť antikoróznym náterom. Nasiakavý podklad odporúčame napenetrovať epoxidovou penetráciou. Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere. Miešať môžeme paličkovým miešadlom, pozor na poriadne premiešanie komponentov hlavne v rohoch nádoby. Zarobíme si iba toľko materiálu koľko stihneme spracovať v priebehu niekoľko minút (veľmi závisí od teploty). Aktivovanú zmes nenechávame nikdy dlho odstáť (hrozí nebezpečenstvo vyvretia).

Laminovanie:

Podľa druhu práce si vopred pripravíme laminačnú tkaninu vo vhodných rozmeroch. Ak je to potrebné môžeme si ju nastrihať na menšie diely. Aktivovanú živicu nanášame vhodným štetcom, valčekom na laminovaný kus materiálu, podľa potreby ju môžeme naniesť aj na pripravené časti laminačnej tkaniny. Následne túto tkaninu priložíme na natretý povrch a štetcom, valčekom či inou vhodnou pomôckou vytlačíme vzduch a snažíme sa tkaninou skopírovať tvar podkladu. Tkaniny prekladáme vždy s presahom 5 až 10 cm podľa potreby. Ak máme hotovú prvú vrstvu môžeme robiť ihneď ďalšiu s tým, že v závislosti od typu rastra tkaniny ju pre zvýšenie výslednej tuhosti pootočíme. V podklade nám nesmú zostať vzduchové bublinky, vždy ich poriadne vytlačíme a tkaninu dôkladne zapracujeme. Počet vrstiev závisí od poškodenia podkladu, alebo od požadovanej pevnosti výsledného laminátu. Štandardne sa používajú laminačné tkaniny s gramážou (300 – 500) gr/m. Po vytuhnutí je možné laminát brúsiť, tmeliť rôzne povrchovo upravovať.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Aplikačné listy

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: VAROVANIE

Výstražné piktogramy: 

Obsahuje: Bis 4-(2,3 epoxypropoxy) fenyl propan, Diisopropylnaphthalene isomers

H Vety:

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 Dráždi pokožku.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410 Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P Vety:

P262 Zabráňte styku s očami, kožou alebo odevom.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový kryt.

P302 + P352 PRI STYKU S KOŽOU: Opláchnite veľkým množstvom vody a mydla.

P305 + P351 + P338 PRI ZÁSAHU OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú zasiahnuté a dajú sa ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

Zložka B

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Výstražné piktogramy: 

Obsahuje: Trietylentetramín

H Vety:

H302+H312 Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri kontakte s pokožkou.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie oči.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H330 Smrteľný pri vdýchnutí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P Vety:

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P280 Noste ochranne rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminovane časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P304 + P340 PO VDYCHNUTI: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OČI: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Váš košík

Váš košík je prázdny.