Petrifikátor COLD/RAPID

Dvojzložkový rozpúšťadlový petrifikačný a konzervačný systém so schopnosťou hĺbkového prieniku (až niekoľko cm) do podkladu. Výnimočne spevňuje a stabilizuje rozrušený podklad v jeho priereze. Používa sa k petrifikácii a spevneniu čiastočne spráchniveného a červotočom poškodeného dreva.

15,95 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Používa sa k petrifikácii a spevneniu  čiastočne spráchniveného a červotočom poškodeného dreva. Využitie v reštaurátorskej praxi napr. pri rekonštrukcii drevených sôch, oltárov. Jedná sa o nerevelzibilný systém beztlakovej impregnácie. Pozostáva zo zložky A – roztoku epoxidovej živice v acetóne a zložky B vhodného tužidla.

K dispozícii v modifikáciách STANDARD a  COLD/RAPID, podľa potrieb spracovania.

Systém COLD/RAPID: S výhodou možno použiť pri teplotách okolia  8 – 15 °C. Taktiež pri zvýšenej vlhkosti spracovávaného materiálu.Tužiaci hmotnostný pomer je (100: 10) , (zložka A : zložka B). * Vytuhnuté do 6 hodín v závislosti na teplote upravovaného dreva.

Upozornenie! Systém COLD je možné obmedzene použiť aj pri teplotách nad 15°C, ako rýchle tvrdnúci systém RAPID. Tento má veľmi rýchly nábeh na tuhnutie z čoho vyplýva krátka doba spracovania. Treba si zarobiť iba toľko materiálu, koľko zvládnete spracovať behom pár minút. * Systém vytvrdzuje v priebehu 2 – 4 hodín v závislosti od teploty.

Výhody:

- Vysoká schopnosť živice prenikať do dreva.

- Spevňovanie spráchniveného či inak poškodeného dreva v celom priereze.

- Cenovo dostupná sanácia.

- Jednoduchá spracovateľnosť dostupná bežnému domácemu majstrovi.

Pracovný postup:

Upravované drevo nesmie byť mokré, maximálna zostatková vlhkosť by nemala prekročiť 10%. Spráchnivené drevo odstraňujeme podľa potrieb a predstáv reštaurovania.Vo vhodnej nádobe zmiešame zložku A so zložkou B v predpísanom pomere podľa typu systému. Miešať môžeme paličkovým miešadlom množstvá ktoré dokážeme spracovať v krátkom čase, (jedná sa o veľmi tekutý a prchavý systém). Nanášame štetcami, prípadne vhodnými injekčnými striekačkami. Ak to dovoľujú rozmerysanovaného dreva môžeme ho impregnovať ponorom. Pracujeme metódou „mokrý do mokrého“, čiže nanášať aktivovanú živicu pokiaľ drevo saje. Spotreba je pri danom systéme veľmi individuálna, priamo závislá od nasiakavosti dreva.

Upozornenie: * Systém by mal vytuhnúť do 24 hodín, ale v skutočnosti úplne vytuhne až sa z dreva odparí všetko použité rozpúšťadlo, čo môže trvať podľa hrúbky jeho prieniku aj niekoľko dní. Túto dobu treba rešpektovať a vrchné uzatváracie vrstvy aplikovať až po jej skončení.

Aplikačné listy

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: VAROVANIE

Výstražné symboly:Obsahuje:
2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propán, oxirán, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]deriváty, Benzylalkohol, Acetón

Výstražné upozornenia:

 • H225 Vysoko horľavá kvapalina a pary,
 • H315 Dráždi kožu,
 • H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť,
 • H317 Môže vyvolať alegrickú kožnú reakciu,
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenia očí,
 • H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závrate,
 • H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii,
 • H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.


Bezpečtnostné upozorenia:

 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku,
 • P102 Uchovávajte mimo dosah detí,
 • P501 Odstráňte obsah/obal v zberni nebezpečného odpadu!
 • P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia,
 • P261 Zabráňte vdýchnutiu pár,
 • P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranný štít,
 • P302+P352 PRI STYKU S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/mydlaPRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúceho dýchanie,
 • P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vymývajte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NARODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.


Zložka B

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Výstražné symboly:Obsahuje:
m-phenylenebis(methylamine); 2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine; 4-tercbutylfenol

Výstražné upozornenia:

 • H302+H332 - Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí,
 • H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí,
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu,
 • H361f - Podozrenie z poškodzovania plodnosti,
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:

 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia,
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie,
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetkykontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou,
 • P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlnedýchať,
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní,
 • P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára.

EUH vety: EUH071 - Žieravé pre dýchacie cesty.

Váš košík

Váš košík je prázdny.