Veropal ClearCast 300

Číra epoxidová živica vhodná na odliatky až do hrúbky 5 cm a objemu 20 L.

Je bez zápachu a certifikovaná pre styk s potravinami.

Má minimálne zmraštenie po vytvrdnutí a vytvára nádherný  lesklý povrch.

K dispozícii v rôznych baleniach: 1,4 kg; 7 kg; 14 kg.

Kalkulačka spotreby zalievacích živíc

22,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Spracovanie:

Zložku A zmiešame so zložkou B v hmotnostnom pomere 100:40 v suchej a čistej nádobe. Miešame pomaly vhodným miešadlom po dobu 3 minút. Po zmiešaní necháme odstáť 10 – 15 minúť počas ktorých sa systém zbaví väčšiny bublín. Následne prelejeme do formy a necháme vytvrdnúť.

Doba vytvrdnutia potrebná k odformovaniu je cca 2-3 dni. Vytvrdzovanie závisi od objemu a teploty. Odliatky do hrúbky menšej ako 10 mm  budú tvrdnúť dlhšie ako hrubšie odliatky. Taktiež teplota v miestnosti pod 19 °C predlžuje časť tvrdnutia.

Výpočet spotreby: dĺžka (v metroch) x šírka (v metroch) x hĺbka (v milimetroch) x 1,1. Výsledný objem sa rovná hmotnosti zmiešanej zmesi (zložka A + zložka B), ktorá bude potrebná na odliatok.

Živicu je možné prefarbovať pigmetnovými roztokmi, metalickými pigmentami a pigmentovými pastami.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Po vytvrdnutí je možné odliatok opracovávať brúsením, vŕtaním či leštením.

 

Balenia:

1,4 kg (1 kg zložka A + 0,4 kg zložka B)

7 kg (5 kg zložka A + 2 kg zložka B)

14 kg (10 kg zložka A + 4 kg zložka B)

Aplikačné listy

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Výstražný piktogram:
   

Obsahuje: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan, 1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butan, (alkoxymethyl)oxian (alkyl C12-C14)

H vety: H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety: P101 Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosah detí., P261 Zamedzte vdýchnutiu dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P310 Okamžite volajte Toxikologické informačné stredisko/lekára., P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P391 Zozbierajte uniknutý produkt., P501 Odstráňte obsah, obal odovzdaním na zberné miesto alebo firme autorizovanej pre narábanie s odpadmi

Zložka B

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Výstražný piktogram:
   

Obsahuje: Propylidinetrimethanol, propoxylovaný, reakčné produkty s amoniakom. Reakčné produkty di-, tri-, tetra-propoxylovaného propan-1,2-diolu s amoniakom

H vety: H302-H312 Zdraviu škodlivý pri požití a pri styku s kožou., H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety: P101 Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosah detí., P260 Nevdychujte dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P270 Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite a nefajčite., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P301+P330+P331 PRI POŽITÍ Vypláchnite ústa NEVYVOLÁVAJTE zvracanie., P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi) Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou (alebo osprchujte)., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P310 Okamžite volajte Toxikologické informačné stredisko/lekára., P391 Uniknutý produkt odstráňte., P405 Skladujte uzamknuté., P501 Odstráňte obsah, obal odovzdaním na zberné miesto alebo firme autorizovanej pre narábanie s odpadmi.


Váš košík

Váš košík je prázdny.