Veropal Top Coat 600

Rýchlo tvrdnúci epoxidový systém určený na zalievanie tenkých povrchových vrstiev v hrúbke 1 - 5 mm. 

Vytvára krásny rovný povrch s minimálnou zmraštivosťou a vysokým leskom. Vytvrdzuje veľmi rýchlo a odliatok je číry a veľmi tvrdý.

Kalkulačka spotreby zalievacích živíc

33,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Čírý epoxidový systém VEROPAL TOP COAT 600, je určený na zalievanie tenkých vrstiev.

Je vhodný na:

- vrchné tenké ochranné vrstvy (najmä pri dreve)

- malé odliatky a šperky

- reklamné predmety

- vrstvené epoxidové obrazy

Aplikácia:

Zmiešajte zložku A ( živicu) a zložku B (tužidlo) v predpísanom hmotnostnom pomere 100:50. Pomaly miešajte po dobu 3 minút. Zamerajte sa na dno a vnútorné steny nádoby, aby ste zamedzili nedostatočne premiešanej kompozícii. Zmiešaný epxidový systém prelejte na požadovaný povrch a roztiahnite po povrch napríklad pomocou 1 mm zubovej stierky a nechajte vytvrdnúť. 

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom, alebo prípravkami na jeho báze.

Aplikačné listy

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: VAROVANIE

Výstražný piktogram:    

Obsahuje: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan, 1,2,3-propantriol, glycidylethery

H vety: H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety: P101 Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosah detí., P261 Zamedzte vdýchnutiu dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P264 Po manipulácií dôkladne umyte roky a iné zasiahnuté miesta., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P333+P337+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P391 Zozbierajte uniknutý produkt., P501 Odstráňte obsah, obal odovzdaním na zberné miesto alebo firme autorizovanej pre narábanie s odpadmi.

Ďalšie nebezpečie: Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB. Tento produkt neobsahuje SVHC látku. Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácií 0,1%hmotnostných alebo vyšších.

Zložka B

Výstražné slovo: VAROVANIE

Výstražný piktogram:  

Obsahuje: 4,4´- isopropylidenediphenol, oligomérne reakčné produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanom, reakčné produkty s 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-anim, benzylalkohol, 2,2,4(alebo 2,4,4)-trimethylhexan-1,6-diamin, 2-(piperazin-1-yl)ethylamin

H vety: H302 Zdraviu škodlivý pri požití., H314 Spôsobuje ťažké popálenie kože a poškodenie očí., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami 

P vety: P102 Uchovávajte mimo dosah detí., P260 Nevdychujte dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., ., P301+P330+P331 PRI POŽITÍ Vypláchnite ústa NEVYVOLÁVAJTE zvracanie., P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi) Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou (alebo osprchujte)., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P333++P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P391 Zozbierajte uniknutý produkt., P405 Skladujte uzamknuté.

Ďalšie nebezpečie: Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB. Tento produkt neobsahuje SVHC látku. Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácií 0,1%hmotnostných alebo vyšších.


Váš košík

Váš košík je prázdny.