Veropal UV Plus 100

Krištalicky číry, UV odolný epoxidový systém na zalievanie až do hrúbky 10 cm v jednom kroku.

Certifikovaný na priamy styk s potravinami.

Výhody:

- možnosť zalievania veľkých hrúbok

- UV stabilita a čírosť odliatku

- bez zápachu 

- dlhá otvorená doba spracovania

- minimálne zmraštenie

K dispozícii v rôznych baleniach: 1,4 kg; 7 kg; 14 kg.

Kalkulačka spotreby zalievacích živíc

Znížená cena pre 7kg a 14kg balenie.

36,90 €
Vybrať hmotnosť

Popis a použitie

Číry, maximálne UV stabilný epoxidový systém vhodný na zalievanie až do hrúbky 10 cm a objemu 50 L. Vytvára krištalicky číre odliatky, ktoré sú dlhodobo UV stabilné a farebne stále. Systém je možné prefarbovať tekutými alebo práškovými pigmentami. Je vhodný na výrobu epoxidových stolov, orgonitov a dekoratívnych predmetov.

Pri izbovej teplote zmiešajte zložku A a zložku B v predpísanom hmotnostnom pomere. Dôkladne premiešanú zmes nechjte odstáť cca 1 hodinu, aby sa zbavila vzduchových bublín. Následne sa zmes preleje do pripravenej nádoby alebo formy. Doba potrebná k odformovaniu je cca 3 dni. Doba tvrdnutia závisí  aj od teploty v miestnosti a objemu odliatku. Čím väčšie množstvo epoxidového systému, tým kratšia je doba spracovateľnosti a želatinácie. Vytvrdnutie je možné urýchliť zvýšením okolitej teploty, maximálne však 50 °C.

Po vytvrdnutí je možné odliatok opracovávať brúsením, vŕtaním, či leštením.

Čistenie náradia:

Všetky pracovné pomôcky je potrebné okamžite po použití očistiť acetónom alebo prípravkami na jeho báze.

Balenia:

1,4 kg (1 kg zložka A + 0,4 kg zložka B)

7 kg (5 kg zložka A + 2 kg zložka B)

14 kg (10 kg zložka A + 4 kg zložka B)

Aplikačné listy

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A

Výstražné slovo: Varovanie!

Výstražný piktogram: 

H vety: H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje: produkt oligomernej reakcie 4,4´-isopropylidenedicyclohexanol s 1-chlor-2,3-epoxypropanom.

P vety: 

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

2. Produkt:

ZLOŽKA B

Výstražný piktogram:   

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

H-vety:

H302 Škodlivý po požití., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje_: propylidynetrimethanol, propoxylovaný reakčný produkt s amoniakom.                                      

P-vety:

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P301+P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. , P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. , P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

Váš košík

Váš košík je prázdny.